Varför är elpriserna så höga just nu?

Det har nog inte undgått någon att elpriserna är ovanligt höga just nu. Men vad beror det på egentligen?

Att vi har pristoppar är inget unikt. Det uppkommer med jämna mellanrum, även om vi just nu ser rekordhöga elpriser. Pristoppar brukar uppkomma vid exempelvis kalla vintrar, torka, kärnkraftsproblem eller som nu när gaspriserna är höga. Det är många olika faktorer som påverkar elpriset. Just nu påverkar dessa mest:

  • Ett torrt år med lite blåst har lett till att vatten- och vindkraft inte har levererat på normala nivåer. Det innebär att vi i Norden till större del än vanligt har varit beroende av el från Europa.
  • Priset på gas, kol och utsläppsrätter har skenat vilket gör att elpriset från dessa källor – som utgör en stor del av Europas elproduktion – har ökat kraftigt. Just nu räcker inte elen från förnybara källor för att täcka efterfrågan i Norden. Därför är även vi beroende av el från dyr fossilkraft i Europa.
  • Avvecklingen av kärnkraft som har skett de senaste åren bidrar till att utbudet av el har minskat i södra Sverige. Kärnkraften har ersatts med förnybar el, främst från vindkraft i norra Sverige. Men eftersom elnätet är utformat utifrån hur elproduktionen såg ut tidigare – med vattenkraft i norr och kärnkraft i söder – har det nu skapats överföringsproblem i näten. Det finns risk för överbelastning, vilket gör att Svenska Kraftnät måste begränsa kapaciteten i näten och det leder till att vi måste importera ännu mer el från Europa.

När kommer elpriset att gå ner?

Det är främst det rörliga priset på spotmarknaden som är högt just nu, det vill säga priset i närtid. Spotprisrekordet har redan slagits flera gånger och sett till dagens elmarknad ser det ut som att det höga elpriset kommer att kvarstå under vintern, men sedan finns det stora möjligheter att det går ner till mer normala nivåer igen. I och med utfasningen av kol- och kärnkraft blir vi mer väderberoende vilket gör elsystemet mer sårbart – i alla fall temporärt.
Vi kommer kunna producera mer el i framtiden, men elpriset kommer att variera mer. 2020 hade vi till exempel de lägsta elpriserna sedan 1996, och nu inte ens ett år senare, ser vi de högsta elpriserna någonsin. Den här trenden kommer troligtvis att fortsätta och det finns risk att den eskalerar ytterligare.

Regeringens elprisstöd

Regeringen föreslår att hushåll som drabbats av de höga elpriserna under vintern ska få kompensation för sina elkostnader för perioden december 2021 till februari 2022. Riksdagen förväntas fatta beslut i slutet av februari. Stödet kommer att betalas ut av VänerEnergi så snart det är möjligt efter beslutet har fattats.

Vi hänvisar till regeringens webbplats för mer information.