Avbrottsersättning

Vid ett elavbrott som varar längre än tolv timmar har du rätt till ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur lång tid avbrottet varat och vilken din årliga nätkostnad är.

Du behöver inte kontakta oss för att få din ersättning. Du som har rätt till avbrottsersättning får detta utbetalt på din faktura senast sex månader efter att vi fått kännedom om avbrottet.

Ersättningen är 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1000 kronor. Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 1000 kronor, per varje påbörjad 24-timmarsperiod.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättning ska utgå.

Ersättningsnivå avbrottsersättning

Avbrottsperiod

Ersättning av årlig elnätkostnad

Minimibelopp ersättning

12-24 timmar

12,5%

1 000 kr

24-48 timmar

37,5 %

2 000 kr

48-72 timmar

62,5%

3 000 kr

72-96 timmar

87,5 %

4 000 kr

96-120 timmar

112,5 %

5 000 kr

Du kan maximalt få tre års nätavgifter per avbrott.

Undantag från rätten till avbrottsersättning

Det finns några kriterier som undantar rätten till avbrottsersättning:

  • Om du har haft ström mer än två timmar innan ett nytt avbrott inträffar räknas den nya störningen som nytt avbrott.
  • Om du redan var frånkopplad då avbrottet inträffade.
  • Om avbrottet orsakats av fel i stamnätet som ägs och drivs av statliga Svenska Kraftnät eller regionnätet som ägs av Ellevio.
  • Om elöverföringen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet.
  • Om avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte kunnat förutse eller undvika. Till exempel ett för det drabbade området extremt väderförhållande.
  • Ersättning kan komma att reduceras om vädret varit så dåligt att det inte varit möjligt för oss att avhjälpa felet.

Skador på egendom

Har du drabbats av direkta skador vid elavbrott bör du alltid kontakta ditt försäkringsbolag. Skulle skadorna visa sig bero på att vi på VänerEnergi AB inte levt upp till vårt ansvar kan skadestånd från oss bli aktuellt. Om det är aktuellt bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.