Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen,

Ref nr 2019 – 1000137 - VänerEnergi AB

Allmänt

Revision

Övervakningsplanen har senast reviderats i mars 2019. Planen fastställs av VD.

Funktionell åtskillnad

Nätverksamheten ingår i en koncern som även bedriver handel med el. VänerEnergi AB:s samlade elnät har knappt 14 700 kunder.

Koncernförhållande och verksamhet

VänerEnergi AB är ett helägt kommunalt aktiebolag (org nr 556354-1860), som innehar två nätkoncessioner, 383 AU i Mariestads kommun och 240 X i Töreboda kommun. Koncessionerna gäller till 2031 och redovisas som ett redovisningsområde.

Nedan bild redovisar koncernförhållanden.

VänerEnergi AB bedriver nätverksamhet för 14 659 kunder i Mariestad och Töreboda kommuner.

Det helägda dotterbolaget VänerEl AB återupptog 2004 sin elhandelsverksamhet och hade 9 775 kunder vid årsskiftet 2018/2019. VänerEl är lokal återförsäljare till Mälarenergi AB och arbetar på provisionsbasis med Mälarenergi som ansvarig för prissättningen mot kund.

Åtgärder under året

Hantering av information och uppgifter

Kommersiellt känslig information

Inom VänerEnergi AB-koncernen anses följande information vara av känslig art:

  • Information som hanteras av Kundservice i sin kontakt med kunder och elleverantörer
  • Gemensamt kundinformationssystem med kundregister, förbrukningsuppgifter och betalningsanmärkningar
  • Offentlighetsprincipen för kommunala bolag med register och diarium samt sekretesslagen

Under året har alla rutiner och klassificeringar genomgåtts inför införandet av GDPR. Rutiner och lagring av data har anpassats att uppfylla både unbundling och GDPR.

Samfakturering

Kundtjänsten är gemensam för både VänerEnergi AB och VänerEl AB. Nätavgifter, elförsäljning och fjärrvärme samfaktureras i samma kundsystem.

Samma kundinformationssystem

För att hålla nere kostnader för hårdvara är de kundinformationssystem som används gemensamt upphandlade tillsammans med närliggande elnätsföretag. Systemet är framtaget för den nya elmarknaden där åtskillnaden mellan registren, schablonavräkning och elleverantörsbyten hanteras på ett bättre sätt.

Olika behörigheter gör att kundregisteruppgifter inte är tillgängliga annat än för behörig personal.

Åtgärder

All personal som kommer i kontakt med kommersiellt känslig information är behörig och har utbildning i vilka skyldigheter som åläggs dem så att ingen känslig information släpps som kan verka diskriminerande gentemot annan aktör eller kunder.

All vår datapersonal liksom inhyrd personal är väl förtrogen med vårt regelverk om sekretess för att inte släppa någon information till icke-behöriga från de system som man arbetar med.

Personalen informeras löpande om förändringar i lagstiftning och utbildas regelbundet vid branschens seminarier.

VD beslutar om vilka handlingar som skall sekretessbeläggas och hur konfidentiella handlingar skall behandlas och förvaras.

Utbildning

Samtliga anställda har tagit del av övervakningsplanen genom allmän information på personalsamling. Dessutom nu i GDPR.

Samtliga anställda inom kundservice och inom avdelning Elnät har fått grundläggande intern utbildning. Under 2017 genomfördes senast en utbildning med extern utbildare om bland annat innehåll och syftet med en övervakningsplan.

Nyckelpersoner erhåller utbildning vid branschens utbildningstillfällen om elmarknad och kundhantering. Samtlig Kundservicepersonal har genomgått eller genomgår utbildning i Elmarknadshandboken.

Förutom kundservice- och elnätspersonal får personal från ekonomiavdelning, växeltelefonister och IT-systemansvariga utbildning i sekretess-, IT-system- och Internetpolicyfrågor.

Koncerngemensamma tjänster

Moderbolaget VänerEnergi AB är basen för de koncerngemensamma tjänsterna.

På grund av att VänerEl AB inte har egen personal finns ett antal koncerngemensamma tjänster mellan VänerEnergi AB (där nätverksamheten finns) och elhandelsverksamheten i VänerEl AB:

  • Kundservice är gemensam för VänerEnergi AB och VänerEl AB.
  • VänerEl AB köper tjänster för Kundservice, administration och företagsledning från VänerEnergi AB.
I tabellen nedan redovisas:

Koncerngemensam tjänst

Inom vilken juridisk person

Beslut dagliga driften

Beslut budget

Beslut personalfrågor

Kundservice

VänerEnergi AB

Kundserviceansvarig

Ekonomichef

Ekonomichef

Mätning och rapportering

VänerEnergi AB

Chef Elnät

Chef Elnät

Chef Elnät

Finansiering

VänerEnergi AB

Ekonomichef

Ekonomichef

Ekonomichef

Växeltjänster

VänerEnergi AB

Chef Telekom

Chef Telekom

Chef Telekom

Internkostnadsdelning

VänerEnergi AB/ VänerEl AB

Ekonomichef

EkonomichefÅtgärder för att säkerställa att koncerngemensamma tjänster tillhandahålls på marknadsmässiga villkor

I tabellen nedan redovisas hur VänerEnergi AB säkerställer marknadsmässigheten. Tilläggas bör att all kostnadsfördelning utgår från tidskrivning. Tid som läggs på elhandel skrivs på dessa projekt och likadant för nätverksamheten. Timkostnaden bestäms utifrån självkostnadsprincipen. Alla medarbetare skriver tid.

I tabellen nedan redovisas:

Koncerngemensam tjänst

Total kostnad

Antal anställda totalt

Elnätets kostnad¹

Antal anställda inom elnät

Kundservice, samfakturering debitering, krav

Cirka 4 125 kkr

4

Cirka 2 680 kkr

0

Administration/ ekonomi

Cirka 4 880 kkr

4

Cirka 2 230 kkr

0

Företagsledning

Cirka 2 300 kkr

1 VD,
(10 styrelse)

Cirka 800 kkr

0

Lager, fastighet, verkstad

Cirka 3 730 kkr

2

Cirka 2 450 kkr

2

1) Samfakturering är givetvis mera kostnadseffektivt än att fakturera varje produkt för sig. Gemensam Kundservice med samfakturering innebär minskade kostnader för elnätet med i storleksordningen 1 miljon kr per år. Denna kommer kunderna tillgodo i form av lägre tariffer. Kundservicepersonalen kan inte minskas i antal även om Kundservice enbart vore dimensionerad för Elnät. Den bemanning som finns behövs för att vi ska ge god service i kundärenden och samtidigt sköta all kravhantering.

Årlig rapport

Offentliggörandet av den årliga rapporten görs på VänerEnergi AB:s hemsida.

Ansvariga för övervakningsplanen

VD ansvarar för upprättandet och revidering av övervakningsplanen.

Elnätschef och Kundserviceansvarig ansvarar för uppföljning av åtgärder enligt övervakningsplanen.
 
VD tillsammans med Elnätschefen upprättar den årliga rapporten.


Mariestad den 12 mars 2019

Rolf Åkesson , VD

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-12

Foto på Rolf Åkesson

Kontakt

Rolf Åkesson
Telefon: 0501-637 11
E-post: Rolf Åkesson
Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor