Om elmarknaden

Elhandelsmarknaden i Sverige är avreglerad vilket innebär att du kan köpa el från vilket elhandelsföretag du vill. Elnätet är däremot ett monopol som regleras av staten.

Du kan välja elhandelsföretag

Den svenska elmarknaden avreglerades 1996 och samtidigt blev den svenska staten via Svenska Kraftnät (SvK) delägare i den norska elbörsen Nord Pool. I samband med detta blev det möjligt för dig som kund att välja från vilket elhandelsföretag du vill köpa din el. Därmed kan du påverka elpriset för din elleverans.

Du kan inte välja elnätsföretag

Monopolet på ledningar och kablar, det vill säga infrastrukturen gäller fortfarande. Elnätet i Sverige ägs av olika elnätsföretag och alla har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område.

Företagen bestämmer själva sina elnätspriser och Energimarknadsinspektionen övervakar så att priserna inte blir oskäliga.

Elområden

Sverige är indelat i fyra elområden. Uppdelningen gör det tydligt var i landet det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Den ger också en tydlig indikation på var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att bättre täcka förbrukningen i just det området. Därmed minskar också behovet av att transportera elen onödigt långa sträckor.

VänerEl AB är ett lokalt elhandelsföretag som i dagsläget endast levererar el till kunder inom elområde 3.

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som infördes 2003. Syftet med detta är att öka Sveriges elproduktion från förnybara energikällor, såsom sol, vind, vatten och biobränsle.

Lagen om elcertifikat innebär att alla elanvändare måste ha elcertifikat för sin elförbrukning. Elhandelsföretaget tar ut den avgift som gäller av sina kunder som de sedan köper elcertifikat för. Elcertifikaten redovisas sedan till staten. Avgiften för elcertifikaten ska enligt lag ingå i elpriset.

För att kunna ge ett fast elpris inklusive elcertifikat köps elcertifikaten in för hela avtalstiden för varje kund redan vid avtalstecknandet. I det rörliga elprisavtalet ingår också elcertifikaten men i och med att elcertifikatsavgiften är rörlig nämns att kostnaden för elcertifikat tillkommer det rörliga priset. Avgiften för elcertifikaten vet man först när varje månad är slut.