Personuppgiftsbehandling

Det är viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

VänerEnergi AB och övriga bolag inom VänerEnergi-koncernens behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

I VänerEnergi-koncernen ingår följande bolag:

 • VänerEnergi AB, 556354-1860
 • VänerEnergi Tjänster AB, 559461-9768
 • VänerEnergi Service AB, 559460-6740
 • VänerEl AB, 556526-2655

Varje bolag inom koncernen som bestämmer ändamål och medel för viss behandling av personuppgifter är personuppgiftsansvarigt beträffande den behandlingen. VänerEnergi AB är personuppgiftsbiträde till andra bolag inom koncernen. Det kan förekomma att dotterbolag är personuppgiftsansvariga tillsammans med VänerEnergi AB.

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan, in- eller utflyttningsanmälan, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.
Vi kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis installatörer, Skatteverket eller Lantmäteriet.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av oss för bland annat följande ändamål:

 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
 • hantera och administrera felanmälningar och frågor till vår Kundservice,
 • hantera och administrera byte eller underhåll av el- eller fjärrvärmemätare samt fiberutrustning,
 • kunna mäta din förbrukning av el och fjärrvärme,
 • kunna förse nya anläggningar med el, fjärrvärme och fiber,
 • för att kontakta dig,
 • erbjuda behörighet till ”Mina sidor”,
 • för att skicka nyhetsbrev,
 • för kundundersökningar, statistik och analysändamål samt marknadsinformation
 • administrera autogiroansökningar,
 • som underlag vid fakturering och bokföring,
 • hantera och administrera arbetsansökningar.

När har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av oss och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför organisationen.

Överföring till tredje land

Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. Personuppgifter som tillhör en kund gallras således som utgångspunkt när avtalsförhållandet upphört under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas enligt lag, exempelvis bokföringslagen och arkivlagen.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna gallras då enligt organisationens gallringsplan.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 MARIESTAD

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Vi gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.