Elnätsabonnemang produktionsanläggningar 2024

Ersättning och kostnader för inmatningsabonnemang skiljer sig åt beroende på om du är Mikroproducent eller Småskalig producent.

Här finner du information om vad som gäller för de olika abonnemangen.

Samtliga priser på denna sida anges exklusive moms om inget annat anges.

Pris och ersättning inmatad el 2024


Mikroproduktion

Småskalig produktion

Småskalig produktion

Abonnemang

Taxa P1

0,4kV max 63A

Taxa P2

0,4kV över 63A

Taxa P3

12kV Hsp

Årsavgift kronor/år

275
(343,75 inkl. moms)

6 899

14 235

Ersättning öre/kWh

3,0

3,0

2,5

Tillämpningsvillkor avseende ersättning för inmatad el


Allmänt

 • Inmatad och uttagen aktiv och reaktiv effekt mäts som medeleffekt per timme, kW respektive kVar.
 • Ersättning för inmatad el utbetalas till producenten och avser nätnyttan, d v s de minskade kostnader som nätägaren får för inmatande /överliggande nät och för energiförluster i nätägarens ledningsnät.
 • Produktionsersättningen beräknas utifrån inmatad energi vid anslutningspunkten till nätägarens elnät.


Utbetalning av ersättning

 • Utbetalning av ersättning för inmatad el sker i efterskott utifrån uppmätt inmatad el.
 • Utbetalningen sker årsvis, kvartalsvis eller månadsvis beroende på överenskommelse.
 • Normalt sker utbetalning senast i månaden efter aktuell period.

Mikroproduktion - Taxa P1

 • Mikroproduktion ska ske med förnyelsebara energikällor, till exempel sol, vind eller vatten.
 • Produktionsanläggningen ska anslutas till lågspänning 400/230V med högst 63A huvudsäkring och max inmatad effekt om 43,5 kW.
 • Kundens installation ska vara utförd enligt gällande föreskrifter för elinstallationer och följa VänerEnergi AB:s anvisningar.
 • Produktionen ska vara för eget bruk.
 • Kunden ansvarar för att villkoren uppfylls. Om villkoren inte uppfylls gäller ordinarie nätavgifter.
 • Erbjudandet om ersättning gäller tillsvidare och VänerEnergi AB äger rätt att ändra priser och villkor.

För Taxa P1 & P2:

Nättariffen inkluderar av staten pålagd elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift, för närvarande 11,10 kr, 4,35 kr respektive 39,20 kr årligen (exkl. moms).

För Taxa P3:

Nättariffen inkluderar av staten beslutad elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift, för närvarande 905 kr, 870 kr respektive 2129 kr årligen (exkl. moms).

På samtliga avgifter tillkommer moms med 25 % och eventuella skatter.